De efterlevandes ansvar

När en person avlidit uppstår ett dödsbo, vilket helt enkelt är kvarlåtenskapen efter den avlidne. Inom tre månader från det att dödsfallet inträffade ansvarar dödsbodelägarna för att en bouppteckning upprättas, att egendomen tas omhand, skulder betalas, en deklaration upprättas samt att arvskifte förrättas. Ett ansvar som omfattar mycket arbete och många frågor som ska besvaras samt viktiga beslut som ska fattas. Är du delägare i ett dödsbo ska du underrättas om dödsfallet av den som har dödsboet i sin vård eller av bouppteckningsförrättaren. Har du inte underrättats, men känner till att du är arvsberättigad, bör du själv kontakta övriga dödsbodelägare.